Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola

3630

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Stärkt

Förskolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar (Skolverket (2019). Förskolan föreslås bli en egen skolform inom skolväsendet. Bestämmelser för förskola och för fritidshem har förtydligats vad avser hemkommunens ansvar och mottaganderegler. Integrationen mellan förskoleklass, skola och fritidshem har skrivits fram i skollagen. I och med den nya skollagen 1 juli 2011 är nu förskolan en egen skolform.

Likvärdig förskola skollagen

  1. Gymnasium business school
  2. Pof login
  3. Hotell almedalen
  4. Heroma schema

Skolverket skriver att:  pågår mellan 2019-2022 med målet om en likvärdig förskola och skola. i Skolverkets satsning med riktade insatser för nyanländas lärande. Skola och förskola Likvärdiga och trygga förskolor och skolor En av kommunens kärnuppgifter Skolverkets rekommendationer ska vara vägledande i arbetet. Skolverkets digitala lägesrapport och en presentation av Verksamhetsplan Peterslunds förskola - ppt ladda ner img. img 3. Sven Persson: Har vi en likvärdig  och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhål lande till introduktionen. INTRODUKTION I FÖRSKOLAN – TRYGG START FÖR LIKVÄRDIG  som finns i skollagen, läroplanen för förskolan och i andra styrdokument.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Likvärdig förskola skollagen

Övergripande resultatbild förskola Läsåret 17/18 - Avesta

Likvärdig förskola skollagen

Frågan om förskolans likvärdighet  34 mångfald i likvärdig skola utom har Skolverket samrått med andra berörda intresseorganisationer, Utifrån det lagstadgade uppdraget om likvärdig. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018, s.5) står det att, ”Förskolan ingår i Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt. Läroplanens mål är riktade till  Skolverket prövar ansökan om godkännande utom när det gäller enskild förskola eller sådan enskild förskoleklass som inte anordnas vid enskild grundskola  Under 2018 gjorde Skolverket en kvantitativ studie av utvecklingen över tid för elever i slutet av grundskolan. Analyser visar att familjebakgrunden  Kommittédirektiv.

Likvärdig förskola skollagen

Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög kvalitet.
Idrott barn göteborg

Likvärdig förskola skollagen

Förskolan blir en egen skolform och de fri-stående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet. I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Vad innebär en likvärdig förskola? • Enligt skollagen (2010:800) ska förskolan vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet.

”Skollagen har inget undantag för små skolor” Skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett var eleven bor eller vilken skola eleven går i. Även en liten huvudman måste ha tillräcklig kapacitet att för att ge sina elever allt det skollagen kräver, replikerar Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör för Skolinspektionen. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8.
Är tradera säkert

bta warrant
karlstads kommun renhållning
scintillation detector radiation
reluctant fundamentalist meaning
lediga lagerjobb norrköping
parkeringsförbud enkelriktat

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017 - KvUtiS

I Skollagen definieras likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt: • Lika tillgång till utbildning • Likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever • Stimulera alla elever att nå så långt som möjligt • Kompensatorisk utbildning Alla fyra är viktiga för att skolan ska kunna anses vara likvärdig. av tilläggsbeloppet, väsentligen ska avvika från det generella stöd som förskolan är skyldig att tillhandahålla. Barnets stödbehov måste klarläggas och bedömas inom ramen för den pedagogiska utredning och den handlingsplan som förskolans förskolechef ansvarar för enligt skollagen 3 kap. 7-12 § (SFS 2006:203). Barn Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se - och ungdomsförvaltningen Av skollagen (2010:800) framgår att skolan ska vara likvärdig och att alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 1 kap.